ratsel

  • (UID: 122530)
昵称: 烤肉队长
性别: 保密
来自: GZ
QQ: QQ531608266
MSN:

  • 注册日期: 2009-10-19
  • 上次访问: 昨天 09:06
  • 最后发表: 3 天前 01:04
  • 发帖数级别: 特大波利 Rank: 11Rank: 11Rank: 11
  • 阅读权限: 60
  • 帖子: 2150 篇(占全部帖子的 0.01%)
  • 平均每日发帖: 0.6 篇
  • 精华: 0 篇

在线时间: 总计在线 2116 小时, 本月在线 18 小时 Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43 (升级剩余时间 4 小时)


经验值: 7866 石, 威信度: 0 星, 金钱数: 219 贯, 魅力值: 2646 点, 灵石: 0 颗, 神金: 1 个, 仙玉: 0 块


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0